Nina Barszczewska

      Nina Barszczewska, Mirosław Jankowiak, Dialektologia białoruska, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW). Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2012, ss. 308.       Ніна Баршчэўская, Беларуская эміграцыя – абаронца роднае мовы, Кафедра беларускай філалогіі ВУ, Варшава 2004, ss. 368.       Nina Barszczewska, Jadwiga Głuszkowska, Teresa Jasińska, Elżbieta Smułkowa, Indeks nazw gwarowych do Słownika nazw terenowych północno-wschodniej Polski, Wydawnictwa Uniwersytetu […]

Працягвайце чытаць

Aleksander Barszczewski

      Алесь Барскі, Выбраныя творы, „Кнігазбор”, Мінск 2011, сс. 416.           Аляксандар Баршчэўскі, Беларуская эміграцыйная пісьмовасьць. Частка 1, Кафедра беларускай філалогіі ВУ, Варшава 2004, сс. 255.         Аляксандр Баршчэўскі, Творцы беларускага літаратурнага руху ў Польшчы 1958-1998, „Тэхнапрынт”, Мінск 2001, сс. 424.           […]

Працягвайце чытаць

Мікола Хаўстовіч

      Мікола Хаўстовіч, Шляхамі да беларускасці. Нарысы, артыкулы, эсэ, Katedra Białorutenistyki UW, Warszawa 2010, stron 648.           Мікола Хаўстовіч, Жыццё і творчасць Рамуальда Падбярэскага, „Права і эканоміка”, Мінск 2008, сс. 148.           Мікола Хаўстовіч, Айчына здалёку і зблізку (Ігнацы Яцкоўскі і Аляксандар Рыпінскі), Мінск 2006, сс. 280.   […]

Працягвайце чытаць

Nadzieja Panasiuk

      Teresa Jasińska-Socha, Nadzieja Panasiuk, Mały praktyczny słownik biznesmena białorusko-polski i polsko-białoruski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995, ss. 116.           Надзея Панасюк, Беларуская скарбніца. Падручнік беларускай мовы для 8 класа, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993, ss. 336.       Nadzieja Panasiuk, Zofia Skibińska-Charyło, Wybór tekstów z literatury białoruskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu […]

Працягвайце чытаць

Mikołaj Timoszuk

        Mikołaj Timoszuk, Język a teoria lingwistyczna, Katedra Języków Specjalistycznych. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005, ss. 201.   Mikołaj Timoszuk, Sergey Khvatov, Słownik rosyjsko-polski i polsko-rosyjski, REA, Warszawa 2005.   Миколай Тимошук, Ономатопеические глаголы в русском языке, (Seria: Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, t. 425), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994, ss. 151.  

Працягвайце чытаць

Józef Ziemczonok

        Józef Ziemczonok, Rajnold Tyzenhauz (1830–1880). Myśliciel. Reformator. Mecenas, Katedra Białorutenistyki UW, Warszawa 2010, ss. 192.           Józef Ziemczonok, Traktem Stefana Batorego. Postawy na pograniczu kultur. 1409–1939–2009, Katedra Białorutenistyki UW, Warszawa 2009, ss. 396.           Józef Ziemczonok, Integracja Europy a Białoruś. Historia i współczesność, Katedra Białorutenistyki UW, Warszawa 2008, ss. 460. […]

Працягвайце чытаць

Dr Radosław Kaleta

dr Radosław Kaleta, Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW) Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014, ss. 172. Książka dostępna w bazie Book Citation Index z kolekcji Web of Science Core Collection oraz w bazie CEEOL. Recenzje książki: Я.В. Волкава, „Беларуская лінгвістыка” 2015, вып. 74, s. 166–167. K. Wojan, „Białorutenistyka Białostocka” 2015, t. 7, s. […]

Працягвайце чытаць