Kontakt OJB

KOMITET GŁÓWNY
OLIMPIADY JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO

Uniwersytet Warszawski
Katedra Białorutenistyki
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa

tel. 22 55 34 283