Dr Radosław Kaleta

dr Radosław Kaleta, Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW) Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014, ss. 172.

Książka dostępna w bazie Book Citation Index z kolekcji Web of Science Core Collection oraz w bazie CEEOL.

Recenzje książki:

  1. Я.В. Волкава, „Беларуская лінгвістыка” 2015, вып. 74, s. 166–167.
  2. K. Wojan, „Białorutenistyka Białostocka” 2015, t. 7, s. 455-463 (6 pkt) https://depot.ceon.pl/handle/123456789/10428
  3. A. Goral, „Slavia Orientalis” 2015, nr 3, s. 658-662 (12 pkt)
  4. M. Duszkin, „Acta Baltico-Slavica” 2015, nr 39, s. 294-296 (14 pkt) https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/view/abs.2015.020 
  5. М. Свістунова, Веснік БДУ. Серыя 4, 2016, № 2, s. 144-146 https://www.bsu.by/main.aspx?guid=249851  http://elib.bsu.by/handle/123456789/170461
  6. E. Smułkowa, „Rocznik Slawistyczy” LXV (2016) (13 pkt)

Zobacz też

Posted in Кнігі супрацоўнікаў Кафедры.