Часопіс

 

 «Беларуская мова як замежная»

Belaruskaja Mova jak Zameznaja eISSN 2544-5448, ISSN 2544-6789

 

БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК ЗАМЕЖНАЯ / JĘZYK BIAŁORUSKI JAKO OBCY / BELARUSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Новая старонка http://bmz.kb.uw.edu.pl

 

 

Адрас рэдакцыі, Выдавец / Adres redakcji, Wydawca / Editorial Board Office, Publisher

Майстрэня беларусістычнай глотадыдактыкі / Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistyczej / Laboratory of Belarusian Glottodidactics

Кафедра беларусістыкі / Katedra Białorutenistyki / Department of Belarusian Studies

Факультэт прыкладной лінгвістыкі / Wydział Lingwistyki Stosowanej / Faculty of Applied Linguistics

Варшаўскі ўніверсітэт / Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw

вул. Штурмова 4, 02-678 Варшава, Польшча / ul. Szturmowa 4, PL 02-678 Warszawa, Poland

e-mail: rkaleta[at]uw.edu.pl

 

No 1/2017 PDF

 

No 2/2018 PDF

 

No 3/2019 PDF

 

Прэзентацыя часопіса ў НАНБ (гл. больш)

Запрашаем усіх ахвотных дасылаць свае матэрыялы (гл. Патрабаванні да афармлення артыкулаў і рэцэнзіяў). Тэксты трэба дасылаць на электронную пошту rkaleta@uw.edu.pl.

Рэдакцыя часопіса «Беларуская мова як замежная» (БМЗ) разгледзіць артыкулы, рэцэнзіі, справаздачы, у якіх закранаюцца разнастайныя праблемы беларускае культуры i БМЗ, напр.:

1)        методыка выкладання – метады выкладання граматыкі, ведаў пра Беларусь; развіццё навыкаў вуснага маўлення, аўдыявання, чытання і пісьма; новыя тэхналогіі на занятках па беларускай мове; азнаямленне з літаратурнымі тэкстамі; выкарыстанне літаратурных тэкстаў у міжнародных, аднанацыянальных групах і ў (не)славянскіх групах і г. д.;

2)        беларушчына замежнікаў – аналіз моўных памылак; даследаванне г. зв. пераходнай мовы (анг. interlanguage) і вымаўлення;

3)        параўнальная глотадыдактыка – напр., беларуска-польская, беларуска-расійская, беларуска-нямецкая і г. д.; даследаванне  падабенстваў  і  адрозненняў  моў; параўнанне метадаў выкладання, праграм курсаў, моўных цяжкасцяў, ролі выкладчыка і г. д.

4)        гісторыя і сучаснасць выкладання беларускай мовы як замежнай – старыя і новыя падручнікі беларускай мовы як замежнай, спосабы прэзентацыі матэрыялу, тэматычная разнастайнасць;

5)        мова і культура – пытанні культурнай лінгвістыкі (лінгвакраіназнаўства, лінгвакультуралогія, беларусазнаўства); міжкультурная камунікацыя, выкладанне мовы і культуры Беларусі; месца культуры ў выкладанні мовы; прымаўкі, прыказкі, фразеалогія, безэквівалентная лексіка, маўленчы  этыкет; стэрэатыпы ў падручніках,  ролі мужчыны і жанчыны; распаўсюджаныя імёны і прозвішчы, рысы характару беларусаў; табуізацыя некаторых тэм, такіх, як эротыка, смерць, рэлігія; ідэалізацыя герояў падручнікаў, іх сям’і;

6)        моўная прагматыка – напр., прывітанне, развітанне, падзяка, прабачэнне, просьба;

7)        праблемы сертыфікацыі ўзроўняў валодання беларускай мовай як замежнай;

8)        беларуская мова як замежная ў Беларусі і за мяжой;

9)        прыклады матэрыялаў, практыкаванняў ды заняткаў па беларускай мове як замежнай;

10)        праблемы адукацыі і працы выкладчыкаў беларускай мовы як замежнай у Беларусі і за мяжой, памылкі лектараў.