O PRACOWNI

Glottodydaktyka białorutenistyczna przeżywa swój renesans. Jest też przedmiotem refleksji na konferencjach, co potwierdza choćby obecność odpowiedniego panelu na Międzynarodowym Kongresie Białorutenistów w 2010 i 2015 r. Obrady w 2015 r. były kolejnym impulsem do rozwoju tej dziedziny w Polsce i na Białorusi. Trwają prace nad tworzeniem programów certyfikacyjnych języka białoruskiego jako obcego (JBJO), szkoleniem nauczycieli JBJO, organizowaniem letnich szkół białorutenistyki, konferencji itd. W Katedrze Białorutenistyki UW trwały podobne prace nad rozwijaniem interdyscyplinarnych badań glottodydaktycznych, stąd Katedra angażuje się w tego typu inicjatywy i gorąco je wspiera. Od 1 grudnia 2015 r. już w sposób formalny jako Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistycznej (PGB).

Oto wybrane zadania, które będą realizowane przez pracownię:

 • rozwijanie interdyscyplinarnych badań glottodydaktycznych;
 • badanie lingwakulturowego aspektu nauczania języka białoruskiego jako obcego (JBJO);
 • badanie wpływów socjolingwistyki i polityki językowej na nauczanie JBJO;
 • rozwijanie badań nad lingwistyką kulturową (białorusoznawstwo, etnolingwistyka, krajoznawstwo) i komunikacją międzykulturowa;
 • rozwijanie badań nad nauczaniem o kulturze Białorusi (miejsce kultury w procesie nauczania języka; etykieta językowa; stereotypy w podręcznikach do nauczania JBJO, tematy tabu; idealizacja bohaterów podręczników);
 • rozwijanie badań nad glottodydaktyką porównawczą (np. polsko-białoruską, polsko-białorusko-rosyjską, białorusko-rosyjską, białorusko-niemiecką itd.);
 • analizowanie i porównywanie metod nauczania, programów kursów, roli nauczyciela;
 • analizowanie problematyki certyfikacji JBJO (poziomy certyfikatów, materiały wymagane na dany poziom, sposoby przygotowywania do egzaminów na certyfikat oraz wzory testów;
 • przygotowywanie programów nauczania na różne poziomy językowe;
 • opracowywanie przykładowych materiałów, ćwiczeń, zajęć z JBJO z wykorzystaniem nowych technologii;
 • analiza stosowania nowych technologii oraz tekstów literackich (oryginalnych czy uproszczonych) na zajęciach w grupach międzynarodowych i jednolitych narodowościowo (słowiańskich i niesłowiańskich);
 • badanie percepcji JBJO przez obcokrajowców;
 • badanie białoruszczyzny cudzoziemców;
 • analiza błędów językowych i badanie tzw. języka przejściowego (ang. interlanguage) oraz wymowy;
 • badanie problematyki kształcenia oraz pracy nauczycieli JBJO na Białorusi i poza jej granicami;
 • monitoring sytuacji JBJO w różnych krajach.

Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistycznej pomimo formalnej przynależności do struktur Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego ma jednak charakter otwarty i szeroki: międzynarodowy i interdyscyplinarny. Współpracuje z badaczami z Mińskiego Lingwistycznego Uniwersytetu Państwowego, Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego oraz Republikańskiego Instytutu Szkoły Wyższej. Wyniki prac będzie udostępniać w formie cyfrowej z wykorzystaniem nowych technologii. Wszystkie zainteresowane osoby są zaproszone do współpracy.

Adres: Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistycznej, Katedra Białorutenistyki UW, ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa, pok. 219.

Kierownik PGB: dr hab. Radosław Kaleta, rkaleta@uw.edu.pl