Dr hab. Garbiński Jerzy

Dr hab. Jerzy Garbiński

zatrudniony w Katedrze Białorutenistyki w okresie od 01.10.2006 r. do 30.09.2011 r.

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa;
  od 14.06.2011 r. – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii
 • stanowisko: adiunkt
 • specjalność: literaturoznawstwo białoruskie
 • dziedziny badań:
  • literatura i kultura Słowian
  • polsko-białoruskie kontakty literackie i kulturalne
  • twórczość Adama M-skiego (Zofii Mańkowskiej), Alesia Haruna i Janki Kupały w kontekście literatur słowiańskich
  • białoruska filozofia, religia i kultura XX wieku
  • białoruski ruch chrześcijański XX wieku
  • białoruskie życie religijne na emigracji (w Europie Zachodniej, USA i Kanadzie)