Dr Anna Rędzioch-Korkuz

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • stanowisko: adiunkt
 • specjalność: translatoryka
 • funkcje dodatkowe:
  • pełnomocnik ds. obsady i planu zajęć w KB
  • sekretarz naukowy czasopisma „Acta Albaruthenica
 • dziedziny badań:
  • przekład pisemny
  • przekład audiowizualny (głównie nadpisy operowe, audiodeskrypcja w operze)
  • translatoryka a semiotyka
  • przekład meliczny
  • zastosowanie TAW w glottodydaktyce
  • zastosowanie TAW w glottodydaktyce
  • gramatyka a przekład
 • publikacje: [więcej]