Chylak-Schroeder Teresa

Dr Teresa Chylak-Schroeder (1955-2017)

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • stanowisko: starszy wykładowca
 • specjalność: językoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • Koordynator programu MOST w KB
  • członek Zespołu ds. Certyfikacji Biegłości Językowej (język białoruski)
  • członek Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Procesu Kształcenia
 • publikacje: [więcej] [PBN]

Zobacz też

Czasopismo „Acta Albaruthenica” 2018, t. 18, s. 449-450 [pobierz plik]

s. 13: Radosław Kaleta, Białoruś w dyskursie naukowym w roku jubileuszowym białorutenistyki [w:] Białoruś w dyskursie naukowym. Lingwistyka, socjologia, politologia, red. R. Kaleta, Warszawa 2017, s. 11-34 [pobierz plik]