Dr Głuszkowska-Babicka Jadwiga

Dr Jadwiga Głuszkowska-Babicka

zatrudniona w Katedrze Białorutenistyki od 01.06.1972 r. do 30.09.2012 r.

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • stanowisko: starszy wykładowca
 • specjalność: językoznawstwo słowiańskie
 • dziedziny badań:
  • współczesny język białoruski,
  • dialektologia wschodniosłowiańska
  • onomastyka
  • leksykografia
Posted in Byli pracownicy.