Umowa z Uniwersytetem Karola w Pradze

Informujemy, że z inicjatywy zastępcy p.o. Kierownika Katedry Białorutenistyki dr. Radosława Kalety zostały nawiązane kontakty z Instytutem Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Karola w Pradze. W wyniku działań Władz Katedry Białorutenistyki UW została podpisana umowa dwustronna w ramach programu Erasmus, który od roku ak. 2016/2017 umożliwia studenotm i pracownikom akademickim otrzymanie stypendium wyjazdowego. Gorąco zachęcamy do korzystania z tej możliwości. 

Erasmus jest programem współpracy międzynarodowej przeznaczonym dla uczelni, ich studentów i pracowników, realizowanym jako cześć programu „Uczenie się przez całe życie”. Karta Uczelni Erasmusa, nadawana przez Komisję Europejską, uprawnia szkoły wyższe do udziału w Erasmusie.

Studenci w ramach Erasmusa mogą ubiegać się o wyjazd:

  • na część studiów do zagranicznej szkoły wyższej z kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie, z którą  macierzysta jednostka studenta podpisała umowę o wymianie studenckiej Erasmus i która posiada ważną Kartę Uczelni Erasmusa.
    O stypendium programu Erasmus mogą ubiegać się studenci, niezależnie od obywatelstwa, przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW.
  • na praktykę do kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie, do uczelni posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa, innej instytucji zagranicznej, do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji (muzeum, biblioteka, szpital, jednostka administracji lokalnej lub centralnej itp.).
    O stypendium programu Erasmus mogą ubiegać się studenci, niezależnie od obywatelstwa. Nie można odbyć praktyki Erasmusa w placówce dyplomatycznej swojego kraju, w instytucji unijnej ani w instytucji zarządzającej programami unijnymi.

Pracownicy akademiccy w ramach Erasmusa mogą ubiegać się o stypendium na maksymalnie 2-tygodniową praktykę dydaktyczną.

Posted in AKTUALNOŚCI.